Events this Month

Shree Sadguru Din in 2017

# Date Event
1 27th Jan 2017 Samvat 2073 Posh Vad 30 Sadguru Din
2 28th Feb 2017 Samvat 2073 Fagan Sud 2 Sadguru Din
3 28th Mar 2017 Samvat 2073 Fagan Vad 30/Chaitra Sud 1 Sadguru Din
4 26th Apr 2017 Samvat 2073 Chaitra Vad 30 Sadguru Din
5 25th May 2017 Samvat 2073 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
6 24th Jun 2017 Samvat 2073 Jeth Vad 30/Ashadh Sud 1 Sadguru Din
7 23rd Jul 2017 Samvat 2073 Ashadh Vad 30 Sadguru Din
8 21st Aug 2017 Samvat 2073 Shravan Vad 30 Sadguru Din
9 18th Nov 2017 Samvat 2074 Kartik Vad 30 Sadguru Din
10 18th Dec 2017 Samvat 2074 Magsar Vad 30 Sadguru Din

Jan 2018 - Posh 2074 VS

2nd Jan - Posh Sud 15/ Vad 1

Poonam

3rd Jan - Posh Vad 2

Dadakhachar Manifestation

6th Jan - Posh Vad 5

Maasai Mara

7th Jan - Posh Vad 6

Nairobi

8th Jan - Posh Vad 7

Muktanand Swami Manifestation

12th Jan - Posh Vad 11

Shattila Ekadashi

14th Jan - Posh Vad 13

Dhanurmaas Ends

Makarsankraanti

17th Jan - Posh Vad 30

Sadguru Din

22nd Jan - Maha Sud 5

Brahamanand Swami Manifestation

Nishkulanand Swami Manifestation

Dharampur Patotsav

Shikshapatri Jayanti

Vasant Panchmi

24th Jan - Maha Sud 7

Maninagar

25th Jan - Maha Sud 8

Gopalanand Swami Manifestation

26th Jan - Maha Sud 9

India Republic Day

Salal

27th Jan - Maha Sud 10

Salal Patotsav

Kadi

28th Jan - Maha Sud 11/12

Jaya Bhaagvat Ekadashi

29th Jan - Maha Sud 13

Kadi Patotsav

Viramgam

30th Jan - Maha Sud 14

Viramgam Patotsav

31st Jan - Maha Sud 15

Lunar Eclipse

Poonam